strona główna / Centrum Inicjatyw Społecznych


 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.:

Centrum Inicjatyw Społecznych

Projekt pt. „Centrum Inicjatyw Społecznych” ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz integrację wewnątrz- i między-pokoleniową poprzez zaangażowanie 60 seniorów w wieku 60+ i 20 osób poniżej 60 roku życia z terenu powiatu kozienickiego  w działania społeczno-edukacyjne i artystyczno-kulturalne, służące pogłębieniu dialogu międzypokoleniowego, w ramach powstałego Centrum Inicjatyw Społecznych.

Uczestnicy projektu będą uczestniczyć w wielu formach aktywności między innymi w warsztatach komputerowych pt. „Cyfrowy senior”, warsztatach kulinarnych pt. „Kuchenne rewolucje”, zajęciach artystycznych pt. „Senior ProArt”, zajęciach wolontariackich pt. „Chcę działać dla innych”, spotkaniach z „Żywą historią” w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz zajęciach edukacyjno-krajoznawczych pod hasłem  „Gibki senior”.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW

Osoba zainteresowana przystąpieniem do projektu zostanie poproszona o wypełnienie formularza w którym określi: 

a)       Poziom zaangażowania w sprawy lokalne;

b)      Aktywność w zakresie uczestnictwa w zorganizowanych formach edukacji;

c)       Zamieszkanie (projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu kozienickiego - osoby które pracują lub zamieszkują wg KC);

d)      Wiek (zrekrutowane zostaną osoby 60+ - 60 osób, oraz 20 osób poniżej 60 roku życia);

e)       Chęć uczestnictwa (będą uczestniczyć z własnej inicjatywy we wszystkich formach wsparcia proponowanych przez organizatora).

 

ORGANIZACJA USŁUG

-    Kwalifikacja nowego uczestnika będzie możliwa przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie (do 20% zrealizowanych zajęć).

-    Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest obecności na co najmniej 80% łącznej liczby godzin całego cyklu szkoleniowego.

-    Usługi świadczone będą bezpłatnie.


POWOŁANIE KLUB SENIORA

Klub działał będzie 2 godziny dziennie przez min. 2 dni w tygodniu. Klub seniora będzie miejscem, w którym każdy będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę nt. obsługi komputera, zastosowania i obsługi Internetu, a także nowych, w tym mobilnych technologii. Na potrzeby uczestników udostępniony zostanie komputer oraz drukarka.

 

WARSZTATY KOMPUTEROWE

Każda z 10 grup będzie uczestniczyć w 36-godzinnych warsztatach komputerowych. Uczestnicy kursu otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczno-szkoleniowe. W materiałach znajdzie się torba materiałowa, opracowania trenerów obejmujące tematykę szkolenia sporządzone w sposób zrozumiały przez seniorów, pendrive, długopis, notatnik. Każde spotkanie edukacyjne będzie trwało 4 godziny lekcyjne, z przerwą na drobny poczęstunek w połowie spotkania, tj. po dwóch godzinach zajęć.


WARSZTATY KULINARNE

Każda z 10 grup będzie uczestniczyć w 27-godzinnych warsztatach kulinarnych. W ramach warsztatów zostanie przybliżone m.in. dziedzictwo kulinarne obszaru. Uczestnicy będą mogli podzielić się wiedzą nt. potraw jakie przygotowywane były u nich w domach oraz „Zdrowego żywienia”, którego podstawowym założeniem będzie przekazanie wiedzy, o tym jak powstają współczesne potrawy, które wpływają na zdrowy styl odżywiania się.

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Każda z 10 grup będzie uczestniczyć w 36-godzinnych warsztatach artystycznych, które będą obejmować swym zasięgiem cztery bloki tematyczne zajęć: odlewy gipsowe oraz wyroby z masy solnej, bibułkarstwo, filcowanie oraz  bukieciarstwo.


ZAJĘCIA WOLONTARIACKIE

Każda z 10 grup będzie uczestniczyć w zajęciach, które będą obejmować swym zasięgiem następujące bloki tematyczne wolontariusz jako animator społeczny, komunikacja społeczna, formalno-prawne zasady działania wolontariatu, źródła finansowania działań wolontariusza.

SPOTKANIE Z ŻYWĄ HISTORIĄ

Ogólna koncepcja zakłada odkrywanie a następnie popularyzację lokalnych historii, opowieści, bohaterów i zwykłych ludzi, którzy w oczach swojej społeczności przyczynili się do odzyskania niepodległości, którzy poprzez swoją postawę, oddanie i patriotyzm dołożyli cegiełkę do odbudowy polskiej państwowości.

DZIAŁANIA EDUKACYJNO-KRAJOZNAWCZE

W ramach tego  zadania proponujemy wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą do Sandomierza na zwiedzanie m.in. trasy podziemnej. Ponadto popołudniem planujemy w ramach tej wycieczki spacer Wąwozem Królowej Jadwigi w Sandomierzu, który nie wymaga tężyzny fizycznej w jego pokonaniu.

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Projektu

Broszura informacyjna

Biuro Projektu

„Centrum Inicjatyw Społecznych”

Zdunków 27

26-920 Gniewoszów

e-mail: fni@o2.pl

tel.: 661 231 670

Projekt „Centrum Inicjatyw Społecznych” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich