strona główna / Regulamin Platformy e-learningowej

REGULAMIN

 

Platformy e-learningowej Fundacji na Rzecz Nauki i Innowacyjności

 

Obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy e-learningowej Fundacji na Rzecz Nauki i Innowacyjności oraz usług z nią związanych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Fundacji na Rzecz Nauki i Innowacyjności związane ze świadczeniem usług zgodne z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24 z poźn. zm.)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Korzystając z Platformy e-learningowej Fundacji na Rzecz Nauki i Innowacyjności akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.

2.      Właścicielem Platformy e-learningowej jest Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności, adres: Zdunków 27, 26-920 Gniewoszów.

3.      Obowiązujący regulamin jest dostępny pod adresem:https://fni.org.pl/strona.php?zakladka=-regulamin-platformy-e-learningowej Użytkownicy mogą w każdym czasie pobrać go i sporządzić z niego wydruk.

4.      Postanowienia regulaminu oraz wszelkie skutki z niego wynikające poddane są właściwości polskiego prawa i polskich sądów powszechnych.

 

§ 2

DEFINICJE

1.      Platforma e-learningowa Fundacji na Rzecz Nauki i Innowacyjności (Pel FNI) jest to zbiór e-learningowych kursów na platformie Moodle, dostępnych bezpłatnie.

2.   Platforma Moodle jest to aplikacja internetowa zapewniająca Użytkownikom możliwość korzystania z wirtualnej przestrzeni do zamieszczania materiałów, komunikacji oraz interakcji z systemem i między Użytkownikami.

3.      Użytkownikami Platformy e-learningowej FNI mogą być osoby pełnoletnie, które wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez administrację platformy.

4.      Na Platformie e-learningowej FNI obowiązują odpowiednie kategorie Użytkowników, w zależności od posiadanych uprawnień:

a)     student – Użytkownik  z podstawowymi uprawnieniami umożliwiającymi zapisywanie się na przeznaczone dla niego kursy i wchodzenie w interakcje z zawartymi w kursach materiałami oraz komunikowanie się z innymi Użytkownikami platformy posiadającymi konto,

c)      prowadzący kurs – Użytkownik o uprawnieniach do tworzenia kursów, zamieszczania treści merytorycznych oraz prowadzenia przypisanych do siebie kursów,

d)     menedżer – Użytkownik mający prawa zarządzania kursami, kategoriami i Użytkownikami w ramach wydzielonych przez administratora obszarów,

e)      administrator –przedstawiciel Fundacji na Rzecz Nauki i Innowacyjności zajmujący się zarządzaniem kontami Użytkowników platformy, administrowaniem systemu informatycznego, modyfikacjami technologicznymi platform mającymi na celu dostosowywanie jej do potrzeb i wymagań użytkowników.

 

§ 3

KONTO UŻYTKOWNIKA

1.      Założenie konta na Platformie e-learningowej FNI jest bezpłatne. Dzięki zarejestrowaniu Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z funkcjonalności platformy.

2.      Do założenia konta wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://e-learning.fni.org.pl/login/signup.php lub poprzez przesłanie danych kontaktowych tj.: Imię, Nazwisko, adres e-mail, nr tel.  do administratora platformy pod adres: kontakt@fni.org.pl

3.      Niedozwolone jest używanie adresów e-mail mogących naruszać prawa osób trzecich.

4.      Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w procesie rejestracji.

5.      Do zalogowania się na swoje konto wymagane jest podanie prawidłowej nazwy użytkownika i hasła.

6.      Z jednego konta może korzystać tylko jeden Użytkownik.

7.      Jeśli Użytkownik zapomni swojego hasła, może skorzystać z opcji "Przypomnij hasło" dostępnej w oknie logowania do Platformy.

 

§ 4

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROCESU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

1.    Administrator platformy to upoważniony przez Administratora Danych Osobowych (ADO) przedstawiciel Fundacji na Rzecz Nauki i Innowacyjności, który jako opiekun systemu:

a)      stanowi wsparcie dla osób korzystających z uczelnianej platformy Moodle w zakresie wybranych zagadnień związanych z technicznymi oraz metodycznymi aspektami jej funkcjonowania,

b)      zarządza uprawnieniami użytkowników na platformie, w szczególności nadaje uprawnienia prowadzącego kurs oraz menadżera na podstawie zgłoszeń i po odpowiedniej weryfikacji.

c)      jest odpowiedzialny za sprawne działanie systemu i dostosowywanie technologicznych możliwości wykorzystania platformy Moodle do potrzeb jej użytkowników,

d)      opracowuje strukturę platformy związaną z jej optymalnym technicznym funkcjonowaniem,

e)      posiada pełne uprawnienia do zmiany i modyfikacji systemu, zakładania modyfikowania i usuwania kont użytkowników,

f)       posiada pełne uprawnienia zakładania katalogów oraz kursów,

g)      określa wielkość i format zamieszczanych plików,

i)  testuje i instaluje aplikacje potrzebne do prowadzenie kursów i tworzenia materiałów multimedialnych i interaktywnych na platformie Moodle oraz dostosowuje wygląd graficzny i rozkład treści informacyjnych dla użytkowników na platformie,

j)       określa obowiązujący sposób uwierzytelniania przekazywanych i rozpowszechnianych danych,

k)      przetwarza dane w zakresie: Imię, Nazwisko, adres e-mail w domenie fni.org.pl - niezbędne do prawidłowej rejestracji użytkowników kursów,

l)       opracowuje propozycje zmian w regulaminie Platformie e-learningowej FNI.

m)   zabezpiecza oraz przeprowadza okresowe testy bezpieczeństwa środowiska platformy.

2.        Prowadzący kurs jest Użytkownikiem będącym pracownikiem lub współpracownikiem Fundacji na Recz Nauki i Innowacyjności. Prowadzący kurs (z prawami tworzenia kursów, edycji i modyfikacji zasobów kursu) jest opiekunem kursu, posiadającym prawa do jego zmiany, włączając w to zmiany dotyczące udziału, aktywności i oceny uczestników. Zakres dostępu umożliwia tworzenie merytorycznych materiałów szkoleniowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, grup uczestników oraz zakresu dostępu dla nich. Prowadzący kurs ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane na kursie i odpowiada za ich zgodność z prawem, w tym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05 ze zm.).

a)      Prowadzący kurs udziela uczestnikom kursu szczegółowych informacji odnośnie przebiegu kursu takich jak np. harmonogram zajęć, sposób oceniania uczestników kursu, warunki egzaminu kończącego kurs itd.

b)      Prowadzący kurs może przyznać innym Użytkownikom prawo do zamieszczania i modyfikacji materiałów w kursie.

c)      Prowadzący kurs ma możliwość archiwizacji kursów oraz wznowienia go w kolejnych edycjach.

 

d)      Aby otrzymać uprawnienia prowadzącego kurs na platformie, należy zwrócić się za pomocą poczty elektronicznej do administratora platformy.

3.        Student jest słuchaczem kursów/szkoleń realizowanych przez Fundację na Rzecz Nauki i Innowacyjności, posiadający konto na platformie Moodle lub dostęp do systemu przy użyciu loginu i hasła.

a) Student jest zobowiązany do:

·      podania prawdziwych danych osobowych,złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem platformy e-learningowej.

·      nie przekazywania osobom trzecim przyznanego przez administratora loginu i hasła dostępu do platformy i kursów,

·      nie przekazywania za pośrednictwem platformy żadnych materiałów niezgodnych z prawem, w tym autorskim, normami społecznymi i obyczajowymi lub mogącymi zachęcać innych uczestników kursu do zachowania stanowiącego przestępstwo lub naruszenie prawa,

·      nie podejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników czy też do uzyskania nie przysługujących mu praw dostępu.

·     nie udostępniania, w szczególności na innych platformach i serwisach, materiałów pobranych z Pel FNI.

b) Student ma prawo do:

·      wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, modyfikacji i skorzystania z uprawnień przyznanych na podstawie przepisów prawa powszechnego,

·      korzystania z materiałów oferowanych w ramach kursów na platformie Moodle, do których uzyskał prawo dostępu,

·      umieszczania materiałów wymaganych na kursach, w których uczestniczy.

 

 

§ 5

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1.   Użytkownik platformy ponosi pełną odpowiedzialność za treści przez niego umieszczone, a w szczególności ponosi odpowiedzialność wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.      Użytkownikowi na platformie wolno zamieszczać wyłącznie utwory lub ich fragmenty, co do których przysługują mu stosowne uprawnienia (autorskie prawa majątkowe bądź licencja na danym polu eksploatacji), a w szczególności, co do których:

a)        przysługują zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie (zamieszczanie przez twórców),

b)        autorskie prawa majątkowe bądź licencję na korzystanie z nich posiada Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności, przy czym uprawnieniem objęte jest co najmniej zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przedmiotowych utworów w sieci Internet,

c)        przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja na korzystanie z nich na podstawie umów przeniesienia praw lub udzielenia licencji zawartych z osobami trzecimi, obejmujących co najmniej zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przedmiotowych utworów w sieci Internet,

d)     autorskie prawa majątkowe twórcy wygasły.

3.      Użytkownikowi wolno zamieszczać materiały, które nie podlegają ochronie autorsko prawnej pod warunkiem poszanowania innych praw majątkowych do tych materiałów.Powzięcie przez administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu praw autorskich lub pokrewnych skutkuje zablokowaniem konta użytkownika.

4.      Użytkownicy mogą korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty do celów kształcenia zgodnie z programem kształcenia z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05 z późn. zm.)

5.      Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie  oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści zamieszczanych na platformie do celów komercyjnych wymaga respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem działania.

6.      Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez prowadzącego kurs, menadżera, administratora, w przypadku gdy zostaną one uznane za niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu lub niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.      W materiałach oraz wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych.

8.      Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgodny na upowszechnianie, wprowadzanie zmian czy też przesyłanie, powielanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie tekstów, grafiki, animacji, dźwięków i innych materiałów dostępnych za pośrednictwem platformy.

 

§ 6

SPOSÓB WYKORZYSTANIA ADRESÓW MAILOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1.      Adresy e-mail zgromadzone w bazie danych platformy wykorzystywane są do:

a)      Autoryzacji i identyfikacji użytkowników na Platformie e-learningowej FNI.

b)     Przesyłania wiadomości związanych z:

·         działaniem i organizacją kursu,

·         interakcjami z materiałami merytorycznymi,

·         administracją platformy.

2.      Wiadomości mogą być:

a)      generowane automatycznie przez komponenty kursu na platformie,

b)     wysyłane przez innych użytkowników, w szczególności:

·         prowadzących kurs,

·         menedżerów,

·         administratora.

3.      Wysyłane wiadomości mogą dotyczyć bezpośrednio kursu, procesu dydaktycznego, organizacji zajęć.

 

§ 7

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.      Administratorem Pel FNI jest Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności z siedzibą w miejscowości Zdunków 27, 26-920 Gniewoszów.

2.      Pel FNI realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)      poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b)     poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),

c)      poprzez gromadzenie logów serwera www,

d)     platforma zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

3.      Platforma może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

4.      Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Platformą oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

5.      Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a)      czas nadejścia zapytania,

b)     czas wysłania odpowiedzi,

c)      nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d)     informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Platformy nastąpiło przez odnośnik,

e)      informacje o przeglądarce użytkownika,

f)      informacje o adresie IP.

6.      Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

7.      Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8.      Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

9.      Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby lub na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

10.  Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Platformę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

§ 8

USUWANIE KONT

1. Administrator odpowiedzialny za funkcjonowanie platformy przechowuje dane:

a)      Użytkowników wraz z historią ich aktywności oraz pozostawionymi materiałami przez okres 5 lat po zakończeniu kursu. Po tym okresie konto jest blokowane (nieaktywne) a dane są usuwane.

 

§ 9

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Dane osobowe gromadzone na Platformie e-learningowej FNI przetwarzane są zgodnie z unormowaniami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j. dnia 2017.10.1 z późn. zm.).

2.      Administratorem Danych Osobowych (ADO) przechowywanych i przetwarzanych na Platformie e-learningowej FNI jest Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności z siedzibą w miejscowości Zdunków 27, 26-920 Gniewoszów. Przetwarzanie danych osobowych na platformie jest realizowane w celach związanych z obsługą platformy kursów, z rekrutacją, monitoringiem i kontrolą kursów.

3.      Dane osobowe Użytkownika Platformy e-learningowej FNI w zakresie Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail niezbędne do prawidłowej realizacji kursów przekazywane będą Prowadzącemu kurs, o którym mowa w §4 ust. 2.

5.   Podanie przez Użytkownika Platformy e-learningowej FNI danych osobowych jest dobrowolne ale konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości uczestniczenia w kursie.

6.      Dane podane w formularzu profilowym są przetwarzane w celu obsługi procesu dydaktycznego, bądź procesu obsługi technicznej przez administratora platformy.

7.      Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym obsługę informatyczną Pel FNI.

8.      Użytkownik Platformy e-learningowej FNI ma prawo do:

a)    Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia swoich danych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawnie podstawy przetwarzania.

a)      Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania.

b)     Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

9.      Dane osobowe Użytkownik Platformy e-learningowej FNI są przechowywane przez okres lat 5 a po tym czasie zostaną usunięte.

 

§ 10

PRZEPISY KOŃCOWE

1.    Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach głównych platform należących do Pel FNI na 2 tygodnie przed terminem obowiązywania nowej treści regulaminu.

2.      Wszystkie osoby korzystające z usług i informacji dostępnych na Pel FNI zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3.      Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z platformy.