strona główna / Akademia zdrowia

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.:

Akademia zdrowia!

Zakończyliśmy zapisy na zajęcia które odbywają się w 2023 roku.
Projekt pt. Akademia zdrowia! skierowany jest do 96 osób z terenu w powiatu kozienickiego. Celem projektu jest ochrona zdrowia psychicznego seniorów poprzez zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych utrzymujących aktywność społeczną seniorów. Działania realizowane będę w celu przeciwdziałania poczucia izolacji i osamotnienia.

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW

Kandydaci zostaną poproszeni o odniesienie się w formularzu zgłoszeniowym do zagadnień istotnych z punktu widzenia projektu:

ORGANIZACJA USŁUG

Kwalifikacja nowego uczestnika będzie możliwa przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie (do 20% zrealizowanych zajęć);
Usługi świadczone będą bezpłatnie.

ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW:

Warsztaty tematyczne dla uczestników projektu obejmować będą szkolenia skierowane do 96 uczestników projektu:

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności z siedzibą w miejscowości Zdunków 27, 26-920 Gniewoszów, tel. 661 231 670, e-mail: kontakt@fni.org.pl

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, w związku z realizacją zadania publicznego polegającego na prowadzeniu szkoleń w ramach projektu „Akademia zdrowia”

Dane te mogą zostać udostępnione podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie szkoleń. Ponadto zdjęcia wykonane podczas szkoleń mogą zostać opublikowane na stronie internetowej fundacji www.fni.org.pl oraz na jej oficjalnym profilu Facebook.

Dane będą przetwarzane przez rok od zakończenia szkolenia.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania:

Dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia.

Przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Ponadto mają Państwo prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2 (https://uodo.gov.pl/).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że o ile będzie to niezbędne do kontroli lub oceny realizacji tego zadania publicznego, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Województwu Mazowieckiemu, które zleciło jego realizację. Dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-715 Warszawa, tel. 22 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp, inspektor ochrony danych: iod@mazovia.pl. Od tego momentu Województwo Mazowieckie będzie przetwarzało otrzymane dane osobowe jako ich współadministrator, na podstawie interesu publicznego (władzy publicznej), w związku z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Odbiorcami danych będą mogły być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu. Dane zaś będą przechowywane przez Województwo Mazowieckie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl – podstrona: „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, w zakresie ww. danych, przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Ponadto macie Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Województwo Mazowieckie tych danych, jednak musi być on poparty Państwa szczególną sytuacją. Niezależnie od tego, przysługuje również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z ustaleniami współadministratorów, Województwo Mazowieckie będzie odpowiadało wyłącznie za dane osobowe udostępnione w związku z kontrolą lub oceną realizacji zadania publicznego.

Biuro Projektu

Akademia zdrowia!

Zdunków 27,

26-920 Gniewoszów

e-mail: fni@o2.pl

tel.: 661 231 670

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Klauzula informacyjna

Broszura informacyjna

ABC ochrony zdrowia psychicznego seniorów


Projekt pod tytułem: Akademia zdrowia! jest sfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach zadania pn.: Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów.