strona główna / Akademia zdrowia

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.:

Akademia zdrowia!

Projekt pt. Akademia zdrowia! skierowany jest do 96 osób z terenu w powiatu kozienickiego. Celem projektu jest ochrona zdrowia psychicznego seniorów poprzez zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych utrzymujących aktywność społeczną seniorów. Działania realizowane będę w celu przeciwdziałania poczucia izolacji i osamotnienia.

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW

Kandydaci zostaną poproszeni o odniesienie się w formularzu zgłoszeniowym do zagadnień istotnych z punktu widzenia projektu:

ORGANIZACJA USŁUG

Kwalifikacja nowego uczestnika będzie możliwa przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie (do 20% zrealizowanych zajęć);
Usługi świadczone będą bezpłatnie.

ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW:

Warsztaty tematyczne dla uczestników projektu obejmować będą szkolenia skierowane do 96 uczestników projektu: 

Biuro Projektu

Akademia zdrowia!

Zdunków 27,

26-920 Gniewoszów

e-mail: fni@o2.pl

tel.: 661 231 670

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Broszura informacyjna


Projekt Akademia zdrowia! jest dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach zadania pn.: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym