strona główna / Akademia Smart Seniora

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: Akademia Smart Seniora!, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum  rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Całkowita wartość projektu 205 240,00 zł, wartość dofinansowania 200 760,00 zł

Projekt pt. Akademia Smart Seniora! skierowany jest do 48 osób w wieku 60+ z terenów powiatu lubartowskiego. Działania w ramach projektu zakładają przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi narzędzi teleinformatycznych oraz warsztatów wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Rezultatem zaplanowanych działań będzie stworzenie kompleksowej oferty edukacyjnej, w ramach której odbywać się będą zajęcia dla osób starszych, które przyczynią się do aktywnego włączenia ich w życie społeczne, zwiększą ich umiejętności i kwalifikacje, poprawią stan fizyczny i psychiczny, poprzez włączanie w różne formy edukacji. Projekt ma przyczynić się do pełniejszego wykorzystania potencjału osób starszych. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwoju aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.

Seniorki i seniorzy pozyskujący wiedzę na szkoleniach, będą mogli wspierać swoje koleżanki i kolegów ze społeczności lokalnych w sprawnym poruszaniu się po internecie oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających pamięć i koncentrację.

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW

Osoba zainteresowana przystąpieniem do projektu zostanie poproszona o wypełnienie formularza w którym określi: 

- wiek 60 + (kryterium weryfikowane jest na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym składanym przez uczestnika przed przystąpieniem do projektu);

- zamieszkanie (projekt skierowany jest do mieszkańców pow. lubartowskiego);

- chęć uczestnictwa (będą uczestniczyć z własnej inicjatywy we wszystkich formach wsparcia proponowanych przez organizatora projektu).

Kwalifikacja nowego uczestnika będzie możliwa przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie (do 20% zrealizowanych zajęć).

Usługi świadczone będą bezpłatnie.

Biuro Projektu

Akademia Smart Seniora

Zdunków 27,

26-920 Gniewoszów

e-mail: fni@o2.pl

tel.: 661 231 670

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Broszura informacyjna