STATUT

Fundacji na Rzecz Nauki i Innowacyjności

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Arkadiusza Banasia zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Beatę Majdanik w kancelarii notarialnej w Lublinie ul. Konrada Wallenroda 4C w dniu 6 grudnia 2016 r.  działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja może używać skrótu nazwy „FNI”,  wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

4. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.), ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz w niniejszym statucie.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Zdunków. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.

4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

6. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 3

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 4

Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może zawierać również znak Fundacji.


Cele i formy działania

§ 5

Celami Fundacji są:

1. Propagowanie idei kształcenia ustawicznego, wyrównywania szans edukacyjnych oraz równouprawnienia.

2. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie poprzez inicjowanie nowatorskich rozwiązań wspierających postawy obywatelskie, przedsiębiorcze oraz zachowania ekologiczne.

3. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.

4. Wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie rozumianym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

5. Wspieranie rozwoju nauki, techniki i innowacji.

6. Wspieranie współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości/biznesu.

7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

8. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz tolerancji międzykulturowej i współpracy międzynarodowej, przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii.

9. Krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji, poprzez działalność oświatową, doradczą i naukową, w tym:

a. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,

b. wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach,

c. działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

10. Propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględniania praw ekologii w rozwoju kraju.

11. Wspieranie rozwoju rynku pracy poprzez pośrednictwo pracy i inne działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia.

12. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem.

13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

14. Promocja i organizacja wolontariatu.

15. Działalność oświatowo-kulturalna oraz wspieranie i organizacja działań w zakresie szeroko rozumianej edukacji, kultury i sztuki.

16. Ochrona i promocja zdrowia.

17. Propagowanie, rozwijanie i organizowanie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.

18. Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy.

19. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, konferencji oraz wymiany międzynarodowej.

2. Organizowanie i prowadzenie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy.

3. Rozwijanie alternatywnych form pracy.

4. Organizowanie i prowadzenie doradztwa gospodarczego, prawnego i finansowego.

5. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.

6. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

7. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej:

a. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym różnych form kształcenia ustawicznego dorosłych,

b. działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży,

8. Prowadzenie działalności naukowej, w tym - organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz grup ekspertów.

9. Opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz.

10. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i ich organizacjami.

11. Współpracę z przedsiębiorstwami i ich organizacjami.

12. Merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw samorządowych.

13. Współpracę ze środkami masowego przekazu.

14. Współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami.

15. Działania na rzecz integracji i współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i nauki.

16. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym poprzez kształcenie kadr przedsiębiorstw.

17. Organizowanie i finansowanie wystaw, festynów, koncertów, targów oraz imprez sportowych.

18. Organizowanie wypoczynku.

19. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a)                  darowizn, spadków, zapisów;

b)                  dotacji i subwencji;

c)                  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d)                  wpływy z działalności statutowej;

e)                  zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego, odsetek i depozytów bankowych;

f)                   dochodów z majątku Fundacji.

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli przekazujących mienie. Jeśli Zarząd Fundacji uzna, że wola ta nie może zostać uszanowana, zwraca środki osobie uprawnionej.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 9

Wpływy z działalności statutowej oraz dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 10

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 11

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Władze Fundacji

§ 12

1. Władzami fundacji są:

a. Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Fundator powołuje Prezesa Zarządu oraz Zastępcę Prezesa Zarządu.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji.

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b. uchwalanie regulaminów,

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

f. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Fundacji upoważnieni są:

a.                  Prezes Zarządu Fundacji - samodzielnie,

b.                  Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji - samodzielnie,

c.                   Dwaj Członkowie Zarządu Fundacji - działając łącznie.

Zmiana Statutu

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatora. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia Fundatora.

Likwidacja Fundacji

§ 19

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Jednostki organizacyjne Fundacji

§ 21

1. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć placówki terenowe.

2. Placówki terenowe realizują cele statutowe Fundacji w ramach określonych przez wytyczne i decyzje Zarządu.

3. Terytorialny zasięg działania placówki terenowej określa Zarząd.

4. Zarząd może tworzyć oddziały i filie placówek terenowych i specjalizowanych.

5. Placówki terenowe w celu realizacji swych zadań współpracują z organami samorządu terytorialnego i społecznościami lokalnymi.

6. Dyrektor placówki może, w granicach udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa, zawierać porozumienia z innymi podmiotami, w sprawach dotyczących realizacji zadań placówki.

7. Placówką terenową kieruje dyrektor/kierownik. Powierzenie funkcji dyrektora placówki następuje na mocy umowy zawartej przez Zarząd.

8. Na wniosek dyrektora/kierownika placówki Zarząd może powołać lokalny komitet wspierający realizację jej zadań.

9. Do zadań dyrektora placówki terenowej należy w szczególności:

a. aktywna realizacja misji i celów statutowych Fundacji w ramach planu działania placówki,

b. efektywne i odpowiedzialne zarządzanie placówką, jej majątkiem i pracownikami,

c. sporządzanie projektów i realizacja planów, o których mowa w ust. 13,

d. reprezentowanie Fundacji wobec władz oraz organizacji i instytucji lokalnych i regionalnych,

e. rozwijanie współpracy w ramach sieci jednostek organizacyjnych Fundacji.

10. Zarząd może udzielić dyrektorowi/kierownikowi placówki pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz Fundacji.

11. Placówki terenowe działają na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego oraz planu działalności, zatwierdzonych przez Zarząd.

12. Gospodarka finansowa placówek terenowych podlega kontroli głównego księgowego Fundacji. Finanse placówek terenowych stanowią część składową bilansu Fundacji.