strona główna / obszary działania

Czym się zajmujemy:

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, konferencji oraz wymiany międzynarodowej.

2. Organizowanie i prowadzenie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy.

3. Rozwijanie alternatywnych form pracy.

4. Organizowanie i prowadzenie doradztwa gospodarczego, prawnego i finansowego.

5. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.

6. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

7. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej:

a. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym różnych form kształcenia ustawicznego dorosłych,

b. działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży,

8. Prowadzenie działalności naukowej, w tym - organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz grup ekspertów.

9. Opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz.

10. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i ich organizacjami.

11. Współpracę z przedsiębiorstwami i ich organizacjami.

12. Merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw samorządowych.

13. Współpracę ze środkami masowego przekazu.

14. Współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami.

15. Działania na rzecz integracji i współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i nauki.

16. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym poprzez kształcenie kadr przedsiębiorstw.

17. Organizowanie i finansowanie wystaw, festynów, koncertów, targów oraz imprez sportowych.

18. Organizowanie wypoczynku.

19. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej.