strona główna / Piękny umysł w każdym wieku!


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: Piękny umysł w każdym wieku! który jest dofinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Całkowita wartość projektu 104230,00 zł, wartość dofinansowania 92230,00 zł.


Projekt pt. Piękny umysł w każdym wieku! skierowany jest do 48 osób w wieku 60+ z terenów województwa lubelskiego. Działania w ramach projektu zakładają przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi narzędzi teleinformatycznych oraz warsztatów wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Rezultatem zaplanowanych działań będzie zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po współczesnym świecie finansów i e-bankowości, a także wyposażenie uczestników w kompetencje obsługi komputera, internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Jednocześnie pozwoli seniorom bezpiecznie i świadomie korzystać z usług finansowych.

Seniorki i seniorzy pozyskujący wiedzę na szkoleniach, będą mogli wspierać swoje koleżanki i kolegów ze społeczności lokalnych w poruszaniu się w świecie e-bankowości i finansów.

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW

Osoba zainteresowana przystąpieniem do projektu zostanie poproszona o wypełnienie formularza w którym określi: 

- wiek 60 + (kryterium weryfikowane jest na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym składanym przez uczestnika przed przystąpieniem do projektu);

- zamieszkanie (projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego);

- chęć uczestnictwa (będą uczestniczyć z własnej inicjatywy we wszystkich formach wsparcia proponowanych przez organizatora projektu).

Kwalifikacja nowego uczestnika będzie możliwa przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie (do 20% zrealizowanych zajęć).

Usługi świadczone będą bezpłatnie.

 

Biuro Projektu

Piękny umysł w każdym wieku!

Baśniowa 8/52,

20-802 Lublin

e-mail: fni@o2.pl

tel.: 661 231 670

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Broszura informacyjna